آیا مدیپن پوست چرب را برای پوست های خشک و بالعکس می توان مورد استفاده قرار داد؟

خیر- هر کدام از مدیپن ها برای نوع پوستی که روی بسته بندی کالا ذکر شده باید مورد استفاده قرار گیرد. بطور مثال مصرف مدیپن کرم دار در پوست های چرب می تواند باعث آکنه شود.