آیا می توان از مدیپن ها برای شستشوی بدن نیز استفاده کرد؟

بله- مصرف مدیپن ها برای شستشوی بدن هیچ منعی ندارد.